K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kultur

Kulturens roll är inte bara att underhålla, utan ställer de grundläggande livsfrågorna på sin spets. Ett rikt kulturliv gör det mänskliga livets umbäranden och glädjeämnen lättare att både bära och relatera till. Det moderna livets stressfyllda tillvaro blir helt enkelt mer hanterligt genom den bearbetning som olika kulturyttringar innebär. 

För oss är det viktigt att kulturarvet och de nationella institutionerna tryggas. Kulturyttringar ska spridas över landet och göras tillgängliga för alla. Vi tror på en kulturpolitik där varje kommun och region tillåts vara olika inom ramen för de kulturpolitiska målen.

Skolan har en central roll som kulturförmedlare. Därför är regeringens satsning ”Skapande skola” en viktig del av kulturpolitiken. Det är betydelsefullt att alla elever ges chansen att ta del av undervisning kopplad till kulturupplevelser. Därutöver är barn och ungdomars möjlighet att ta del av kultur- och musikskola en viktig del.

Kultur på recept

I dagens Sverige är tempot högt. Arbete, barn och fritidsaktiveter konkurrerar med varandra. Kvinnor drar ofta det tyngsta lasset i detta livspussel. Det är också kvinnor som oftare drabbas av stressymptom och stressrelaterade sjukdomar. Vi vet att kultur kan vara en källa till återhämtning. Men forskning visar också att kultur kan vara en av flera resurser som bidrar till att minska risken för sjukdomar, för människor i alla åldrar. Det kan även bidra till att ta sig ur långvarig sjukdom. Moderatkvinnorna vill därför ge kulturens betydelse en högre status i det förebyggande folkhälsoarbetet. Vi vill att läkare ska kunna ordinera kultur till patienter som ett hjälpmedel att ta sig ur sjukdom, det vill säga kultur på recept.   

Kultur och näring

Kultur kan vara en resurs på flera olika sätt, bland annat som kreativitetsfrämjare, hälsofrämjare eller som näringsverksamhet. Kultur och turism hänger nära samman. Man räknar med att över 240 miljoner internationella resor varje år innehåller inslag av kulturturism. 

Utbildning är den variabel som har störst påverkan på människors kulturintresse, inkomster och resor. Att människor lever längre, och samtidigt är friskare, är också en utveckling som gynnar kulturturismen. Moderatkvinnorna vill verka för att stimulera kvinnligt entreprenörskap och företagande inom kulturturismen, bland annat genom att lyfta fram goda exempel och olika samarbetsformer.  Vi kan finna goda exempel bland annat inom natur- och kulturarvsturismen i Västsverige, med regional och lokal samverkan mellan konstnärer, matproducenter, djur- och markägare. 

Moderatkvinnorna verkar för: 

• Kultur på recept - kulturupplevelser kan vara en av flera resurser som bidrar till att minska risken för sjukdom för människor i alla åldrar, men kan även bidra till att ta sig ur långvarig sjukdom. 

• Att regeringen ser över möjligheten att ta fram en nationell strategi för att sprida evidensbaserad forskning kring kultur, för att visa hur kultur kan bidra till en ökad livskvalitet och ökad folkhälsa.

• Att entreprenörskap och företagande för natur- och kulturturismen stimuleras – för kulturarv och näringsliv i samverkan. Detta kan bland annat ske genom att lyfta fram goda exempel och olika samarbetsformer.